logo

Rapporter

Rapporter og andre relevante dokumenter

Veien mot bedre samvirke

Rapport fra ekspertgruppe.

Brosjyre om Rygge beredskapssenter

Kort beskrivelse av Rygge beredskapssenter.

Samfunnsøkonomisk analyse

De samfunnsøkonomiske gevinstene ved et felles beredskapssenter på Rygge.

Meld. St. 10 (2016-2017)

Risiko i et trygt samfunn

Stortingsmelding nr. 21 (2012–2013)

Oppfølging av NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen

Stortingsmelding nr. 29

Samfunnssikkerhet

Stortingsmelding nr. 13

Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen

HØRINGSINNSPILL: FORSVARETS BISTAND TIL POLITIET

Høringsinnspill fra Rygge beredskapssenter til rapporten fra arbeidsgruppen.

HØRINGSINNSPILL: Vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre

Vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre.

MULIGHETSSTUDIEN: Høringssvar fra Rygge beredskapssenter

Høringsinnspill fra Rygge beredskapssenter til rapporten fra arbeidsgruppen.

Stortingsmelding nr. 17 (2001-2002)

Samfunnssikkerhet - Veien til et mindre sårbart samfunn

FORSVARETS BISTAND TIL POLITIET

Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen

NOU 2012:14

Rapport fra 22. juli-kommisjonen

NOU 2013:5

Når det virkelig gjelder... Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser.

NOU 2012:8

Ny utdanning for nye utfordringer - helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet.

Nasjonalt risikobilde 2014

Rapporten er delt inn i tre hendelseskategorier med tilhørende scenarioer. Nye og oppdaterte scenarioer finner du på nettsidene til DSB.

Konseptutredning Sivilforsvaret

Konseptutredningen er gjennomført av DSB på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

DSB-rapport; evaluering etter 22/7

Evaluering av krise- håndteringen etter hendelsene i Reg jerings- kvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder.

Brannstudien

Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann-  og redningsvesenets organisering og ressursbruk.

NOU 2015:17

Først og fremst - Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus.

Helsedirektoratets evaluering etter 22/7

Læring for bedre beredskap - helseinnsatsen etter terrorhendelsen 22. juli 2011.

Evalueringsrapport - Øvelse Tyr 2012

Evalueringsrapport utarbeidet av Politihøgskolen.