logo

Forsvaret

Forsvaret

Hva er Rygge beredskapssenter for Forsvaret?

Luftforsvaret er i dag største bruker ved Rygge flystasjon.  Heimevernet har også en betydelig aktivitet inne på flyplassområdet. Organisasjonen er under omstilling og dette påvirker deres bruk av Forsvarets eiendom ved flystasjonen.

I Forsvarsdepartementets iverksettingsbrev til forsvarssektoren gis det signaler om at Forsvaret i større grad enn tidligere skal legge til rette for, og delta i, det sivile øvingsprogrammet og at det samtidig skal gis nødvendig prioritet til samhandling, øving og trening på Forsvarets støtte til sivile myndigheters ivaretakelse av samfunnssikkerhet. Forsvarsdepartementet  skriver at det er en målsetting at øvelser skal bidra til at beredskapsorganer får en kortere reaksjonstid.

Rygge beredskapssenter vil kunne bidra til både en mer effektiv utnyttelse av Forsvarets fasiliteter og samtidig bidra til et tettere samvirke med Politiet og andre beredskapsaktører.

Hvordan nyttiggjør Forsvaret seg av fasilitetene på Rygge?

Mesteparten av bygg- og anleggsressursene på Rygge er langtidsutleid fra Forsvarsbygg som forvalter området, til Luftforsvaret. Forsvarets aktivitet på Rygge har blitt vesentlig redusert de siste årene. Med ny langtidsplan for Forsvaret, vedtatt høsten 2016, vil aktiviteten ta seg mer opp, men det vil fortsatt være ledige fasiliteter for trening og øving for flere aktører på Rygge.

Forsvaret nyttiggjør seg i dag aktiv at de fleste fasiliteter på flystasjonen. For eksempel bruker de situasjonssenter, skytebaner, anlegg for strid i bebygd område, brannfelt, osv. videre.

Hvilke øvings- og treningsaktiviteter er aktuelle i dag og fremtiden?

  • Beredskapstrening
  • Samvirketrening
  • Kommando- og kontrolltrening på taktisk nivå  mellom beredskapsaktørene
  • Utryknings- og kjøretrening
  • Skytetrening
  • Ulike former for undervisning, kurs og konferanser

Rygge flystasjon får tilført ytterligere av Luftforsvarets Bell 412-helikoptere om noen år og dette antas å øke behovet for  helikoptertrening  ut over dagens nivå.